Sökning: "Eva Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Eva Eriksson.

 1. 1. Möte med svensk matematikundervisning : En intervjustudie med nyanlända elever i årskurs 6-9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Eva Thorn; Anna Eriksson Fallberg; [2018]
  Nyckelord :nyanlända elever; matematik; specialpedagogik; kartläggning; intervjustudie;

  Sammanfattning : Under de senaste årens stora flyktingströmmar, har många kommuner i Sverige tagit emot nyanlända elever. Det ställer höga krav på lärare att kunna möta de nyanlända eleverna utifrån deras olika förutsättningar och bakgrund. I den här kvalitativa studien har vi valt att intervjua elva nyanlända elever i två olika kommuner. LÄS MER

 2. 2. Speciallärares erfarenheter, tankar och strategier runt läsundervisning : En studie inom särskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Karin Ludvigsson Rundgren; Eva Eriksson; [2018]
  Nyckelord :avkodning; intellektuell funktionsnedsättning; läsförståelse; lässtrategier; läsundervisning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att få fördjupad förståelse av och ökad kunskap om läsundervisningen för elever med en intellektuell funktionsnedsättning som läser inom särskolan. Detta genom att undersöka vilka erfarenheter, tankar och strategier som finns runt läsundervisning hos speciallärare inom särskolan. LÄS MER

 3. 3. Konstruktioner av Bofills båge : En undersökning av arkitektur och diskurs

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Sjöborg Daniel; [2018]
  Nyckelord :diskurs; kritisk diskursanalys; postmodernism; modernism; pastisch; Bofills båge; Stockholm; Södra station; Michel Foucault; Norman Fairclough; Thomas A. Markus; Deborah Cameron; Eva Eriksson; Elias Cornell; Ernst Brunner; Bengt Lagerkvist;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker diskurs kring det postmoderna byggnadskomplexet Bofills båge på Södermalm i Stockholm, som uppfördes mellan 1989 och 1992. Med utgångspunkt i teorier om kritisk diskursanalys undersöks utsagor i tre artiklar och ett TV-inslag som behandlar projektet, samt det sammanhang som utsagorna och projektet befann sig i. LÄS MER

 4. 4. Alla vägar leder till samma kommunikationsplan : - En kandidatuppsats om den strategiska kommunikationsplanen i offentlig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Eva Eriksson; Madeleine Jenderman; [2017]
  Nyckelord :institutionalisering; kommunikationsplan; offentlig sektor; strategisk kommunikation; normer.;

  Sammanfattning : Problem och syfte:
Syftet med studien är att undersöka om normer och förväntningar för hur en kommunikationsplan bör vara uppbyggd, i både begrepp och struktur, förekommer i svenska kommuners övergripande kommunikationsdokument. Det här syftet finns för att urskilja huruvida institutionalisering förekommer i kommunernas material, eller om kommuners olika förutsättningar skapar olika situationsanpassade kommunikationsplaner. LÄS MER

 5. 5. Vilken roll spelar hållbar utveckling för Löfbergs som företag?: En kvalitativ tematisk analys med hermeneutisk utgångspunkt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jenny Johnson; [2016-04-08]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; CSR; NGO; multilaterala samarbeten; Löfbergs; Fairtrade; ISO;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har sedan publiceringen av Brundtlandrapporten år 1987 diskuterats flitigt och varit aktuellt på agendan (Death, 2010, s. 36). LÄS MER