Sökning: "Eva Fransson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Eva Fransson.

 1. 1. Patienters upplevelser av att leva med neuropatisk smärta : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Eva Fransson; Helen Johansson; [2019]
  Nyckelord :acceptance; caring; pain; patients´ experience; treatment of care; acceptans; omvårdnad; patientupplevelse; smärta; vårdens bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta innebär stora negativa konsekvenser för samhället i form av ökade sjukskrivningstal och mindre delaktighet i samhället. Patienter med neuropatisk smärta upplever att de inte får den hjälp de önskar. LÄS MER

 2. 2. Att vara närstående till en person som drabbats av stroke : Hur erfar närstående information om den anhöriges sjukdom, vård och behandling

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Eva Fransson; [2009]
  Nyckelord :cerebral vascular accident; caregivers; information needs; patient education;

  Sammanfattning : I Sverige insjuknar varje år minst 25-30 000 människor i stroke. Risken att drabbas ökar med starkt stigande ålder. De flesta som drabbas är över 65 år. Människor som drabbats av stroke vårdas allt kortare tid på akutsjukvård vilket kan innebära att närstående får ta ett större ansvar efter utskrivning. LÄS MER

 3. 3. Dagkirurgisk laparoscopisk cholecystectomi ur ett patientperspektiv

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Marie Fransson; Eva Lindblad; [2008-01-07]
  Nyckelord :Laparoscopisk cholecystectomi; Dagkirurgi;

  Sammanfattning : IntroduktionTill yrket är vi narkossjuksköterska och operationssjuksköterska. På det sjukhus vi arbetar är deflesta patienterna inneliggande på vårdavdelning i ca två till tre dagar i samband med att de skallfå gallblåsan borttagen med laparoscopisk titthålsteknik. LÄS MER