Sökning: "Eva Friis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Friis.

  1. 1. Fastighetsbolagens finansiering : En studie om fastighetsbolagens nya finansieringsalternativ

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :Victor Friis-Liby; Narina Bengtsson; [2015]
    Nyckelord :Real estate finance; Basel III; bank credit; corporate bonds; preferred shares; pecking order theory; trade off theory; mezzanine debt;

    Sammanfattning : Författare: Narina Bengtsson och Victor Friis-LibyHandledare: Eva BerggrenTitel: Fastighetsbolagens finansiering – En studie om fastighetsbolagens nyafinansieringsalternativBakgrund och problem: Kapitaltunga bolag som fastighetsbolag är ständigt i behov avkapital. Bankkredit som alltid varit det vanligaste och mest använda finanseringsalternativethar i större utsträckning ersatts med företagsobligationer och preferensaktier. LÄS MER