Sökning: "Eva Groth"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Groth.

  1. 1. Vårdrelaterade postoperativa sårinfektioner vid femoralis poplitea by pass : en journalgranskning

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

    Författare :Eva Groth; Ulrica Knies; [2009]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Inledning: Vårdrelaterade infektioner är ett stort och kostsamt problem i vården. Förekomst av multiresistenta bakterier ökar och gör infektioner allt mer svårbehandlade. I sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår bland annat att förebygga smittspridning och bedriva utvecklingsarbete. LÄS MER