Sökning: "Eva Högberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Eva Högberg.

 1. 1. Medarbetarsamtal : Vad är viktigt beträffande medarbetarsamtal – utifrån chefens- och medarbetarens synsätt.

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Caroline Erlandsson; Eva Hansson; Hanna Högberg; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kränkande behandling ­ En studie av likabehandlingsplaner och förebyggande metoder och arbetssätt

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jennie Appelby; Eva Högberg; Lena Ohlsson; [2007]
  Nyckelord :kränkande behandling; värdegrund; styrdokument; li;

  Sammanfattning : Under vår verksamhetsförlagda utbildning väcktes vårt intresse för hur vi i vår kommandeprofession skulle bemöta både de verbala och fysiska kränkningar vi tyckte att elevernaofta utsatte varandra för. Enligt styrdokumenten är kravet stort på att lärare ska kunnahantera dessa situationer i både förebyggande och motverkande syfte. LÄS MER

 3. 3. Delaktighet i vardagsysslor : En kvalitativ studie om personer med lindrig utvecklingsstörning på ett gruppboende

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Monika Lange; Eva Petterson; Linda Högberg; [2007]
  Nyckelord :delaktighet; utvecklingsstörning; gruppboende;

  Sammanfattning : The purpose was to describe the significance of participation concerning leisure time and household duties for persons with mild intellectual disability living in a group home with some support from caretakers. Interviews were performed with five persons, two men and three women, living in such a group home. LÄS MER

 4. 4. Aktieägarvärde i fokus – svenska börsbolags uppfattningar om värdebaserad styrning

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mia Nordblom; Viktoría Johansson; Åsa Högberg; [2006]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Under de senaste decennierna har företagens aktieägare alltmer fokuseratsoch inställningen till att deras förmögenhet bör maximeras har lett till debatt både inom och utanförnäringslivet. Fokuseringen har aktualiserat frågor kring hur ekonomistyrningen skall bedrivas för att detinvesterade kapitalet skall förvaltas på bästa sätt. LÄS MER