Sökning: "Eva Hellberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Hellberg.

  1. 1. Nio bibliotekariers syn på barn och unga som internetanvändare : Problem och möjligheter på folkbibliotek

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Eva Boman; Sara Hellberg; [2007]
    Nyckelord :internet; barn; reglering; filter; unga; synsätt; attityder; folkbibliotek;

    Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to study librarians’ views on children and young people as Internet users in Swedish libraries. It examines what types of problems and possibilities the librarians see with children’s and young people’s use of the Internet, how these problems might be solved, and what they think about regulations and filters. LÄS MER