Sökning: "Eva Hertzberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Hertzberg.

  1. 1. Sorgens regioner : Minneswebbplatser för avlidna på Internet

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

    Författare :Eva Lindfors; [2009]
    Nyckelord :minneswebbplatser; minneswebbplats; minnessidor; minnessida; sociala regioner; spatiala regioner; sorg; sorgearbete; representation; internet; avliden; avlidna; främre regioner; bakre regioner; autenticitet; intimitet; sorgeprocess; dödsannons; nekrolog; levnadshistoria; levnadsberättelse; odödlighet; rumslighet; självbiografisk; oväntad död;

    Sammanfattning : Min avsikt med denna uppsats var att söka en djupare förståelse av fenomenet minneswebbplatser för avlidna personer på Internet. Som ett tidigare helt outforskat fenomen som dessa minneswebbplatser är, så har jag haft förmånen att få välja helt fritt vad jag ska titta närmare på, och hur detta ska genomföras. LÄS MER