Sökning: "Eva Holmqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Holmqvist.

  1. 1. Lågaffektivt bemötande av elever i klassrummet : En intervjustudie av pedagoger från en lågstadieskola

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

    Författare :Eva-Lena Holmqvist; [2019]
    Nyckelord :Inkludering; autism; lärmiljö; förändringsarbete; specialpedagogens roll;

    Sammanfattning : Undersökningens syfte var att ta reda på om pedagogerna använder sig av lågaffektivt bemötande och om elever med autism gynnas av metoden, vilket betyder att pedagogen ska vara lugn, tydlig och strukturerad. Ökar inkluderingen av dessa elever när man använder sig av metoden och påverkas arbetsklimatet i klassrummet på ett positivt sätt är två frågeställningar. LÄS MER