Sökning: "Eva Lidström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Lidström.

  1. 1. Vad har genus att göra med musik och identitet? : En studie om musiklärares medvetenhet om genus och syn på musikens betydelse för elevers skapande av genusidentitet.

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Musikhögskolan; Örebro universitet/Musikhögskolan

    Författare :Matilda Lidström; Erica Enbäck; [2006]
    Nyckelord :Genus; identitet; musik; musikundervisning; skola;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ur ett lärarperspektiv belysa musiklärares medvetenhet om genusproblematik i musikundervisningen i grundskolan samt lärares syn på musikens betydelse för ungas skapande av genusidentitet. Vi antar i enlighet med ett sociokulturellt perspektiv att människor konstruerar sin identitet i relation till sin omvärld. LÄS MER