Sökning: "Eva Lind"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Eva Lind.

 1. 1. Med andra(s) ord : Diskurser och identitetsskapande i Margareta Subers Charlie och Ali Smiths Girl Meets Boy

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Eva-Marie Lind; [2018]
  Nyckelord :Homosexualitet; HBTQ; Margareta Suber; Ali Smith; diskursanalys; Michel Foucault;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om Charlie (1932) av Margareta Suber, som ofta kallas Sveriges  första lesbiska roman, och Girl Meets Boy (2007) av Ali Smith, en modern roman som utspelar sig i en annan tid och kontext, men har många gemensamma teman med Charlie. Böckerna  behandlar homosexualitet, androgynitet och genus, men det viktigaste för den här uppsatsen  är hur de centrala karaktärerna tar del av en skriven text, och hur sagda text är fundamental  för deras identitetsskapande och böckerna i sig. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar uppvaknandet efter hjärtkirurgi - en kvantitativ tvärsnittsstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Paul Anderberg; Eva-Mari Håkansson; Anna Lind; [2015]
  Nyckelord :Extubation; CABG; klaffkirurgi; fast-track; fördröjt uppvaknande; extubationskriterier; fentanyl; remifentanil; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidig extubation efter hjärtkirurgi förbättrar det postoperativa förloppet vilket leder till minskad morbiditet, mortalitet och vårdtid. Det innebär även kostnadseffektivitet och resurssparande. LÄS MER

 3. 3. Värdefulla träd och biotoper på Kvarnbybanan - förslag till åtgärder för att upprätthålla och förbättra den biologiska mångfalden på en golfbana i Malmö

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Marta Herrlin; [2015]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : When landscape changes due to urbanization and agriculture wild nature must adapt and find new spots to colonize. A golf course is one example of such an area. In Scania many golf courses are situated on old agricultural fields, where they can contain more biodiversity than the fields they replace. LÄS MER

 4. 4. Förskolebarns interaktion och kommunikation med iPad : En kvalitativ observationsstudie om barns användande av iPad på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Lisa Hjort; Eva Lind; [2014]
  Nyckelord :interaction; communication; iPad; tablet; toddlers; interplay; learning; interaktion; kommunikation; iPad; surfplatta; småbarn; samspel; lärande;

  Sammanfattning : Den kvalitativa studiens syfte var att beskriva och förstå barns kommunikation och interaktion vid användning av iPad. Observationer har skett på tre olika förskolor som aktivt använder iPad i sin verksamhet. Studien har utgått ifrån sociokulturella teorin om att barn lär av varandra i interaktion. LÄS MER

 5. 5. Hemlöshetens Grunder : Bidragande faktorer bakom några kvinnors hemlöshet ur ett livsloppsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Eva Dahlbom; Frida Lind; [2009]
  Nyckelord :Hemlöshet; Kvinnor; Orsaker; Missbruk; Stämplingsteori; Individuellt; Institutionellt; Strukturellt perspektiv; Myndigheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER