Sökning: "Eva Maria Jan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Maria Jan.

  1. 1. Konsult - Klient relationer i kunskapsföretag: En fallstudie på Deloitte & Touche

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Eva Ross; Maria Axelsson; Jan Ivandi; Isabel Ballin; [2003]
    Nyckelord :konsult; klient; kunskapsföretag; interaktion; relation; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka ett antal nyckelbegrepp och betydelsen av dessa i interaktionen mellan konsult och klient. Nyckelbegreppen är förtroende, osäkerhet respektive säkerhet, roller och prioriteringar i relationen mellan konsult och klient. LÄS MER