Sökning: "Eva Marie Grund"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Eva Marie Grund.

 1. 1. Att orientera runt lärandet och skolutvecklingens betydelse för lärandet : - i grundsärskolan med inriktning träningsskola och gymnasiesärskolans individuella program

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Ann-Marie Johansson; Eva Kloth; [2017]
  Nyckelord :Grundsärskolan med inriktning träningsskola; gymnasiesärskolans individuella program; lärande; skolutveckling och utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ studie, som syftar till att få syn på lärandet och skolutvecklingens betydelse, för lärandet i grundsärskolans inriktning mot träningsskola och gymnasiesärskolans individuella program. Studiens empiri är insamlad genom fokusgruppsdiskussioner i grundsärskolan med inriktning träningsskolan och gymnasiesärskolans individuella program. LÄS MER

 2. 2. Literary pictures of Charles XII : Perception of the Swedish warrior king in the texts between the years 1731-1995

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sara Karlsson; [2017]
  Nyckelord :charles XII; king; Sweden; 1700s; history; karl XII; kung; Sverige; 1700-talet; stormakt; officer; militär; statsman; historia; historisk aktör;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utröna hur Karl XII har använts inom litteraturen under 1700, 1800 samt 1900-talet. Frågeställningarna som ska besvaras är ställda utifrån Karl XII:s personlighet, politiska förmåga som statsman och slutligen Karl XII:s egenskaper som en militär ledare. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares syn på lämningssituationen : Barnen vill bli sedda, det är det viktigaste för dem , tror jag.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Eva-Marie Karlsson; Christin Califf Thöresson; [2014]
  Nyckelord :Bemötande; relation; förhållningssätt; barnsyn; möten; professionalitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ge en uppfattning om vad förskollärare ser som viktigt vid en lämningssituation på förskolan. Studiens teoretiska anknytning bygger på det sociokulturella perspektivet, där språket benämns som viktigt och är betydelsefullt i mötet med andra. LÄS MER

 4. 4. Patientens upplevelse av tvångsvård och tvångsåtgärder : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Eva Sigvardsson; Marie Andersson; [2013]
  Nyckelord :Autonomi; litteraturstudie; tvångsvård; tvångsåtgärder; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att drabbas av en allvarlig psykisk störning påverkar hela människan och gör att individen hamnar i en utsatt position. Samhället har ett ansvar och en skyldighet att skydda människor när de på grund av psykisk sjukdom är farliga för sig själva eller för andra. LÄS MER

 5. 5. Gågator i Sverige : en studie över gågators struktur och gestaltning

  Master-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Eva-Marie Larsson; [2011]
  Nyckelord :gågator; innerstäder; stadskärnor; Uppsala; Växjö; Kalmar;

  Sammanfattning : Detta examensarbete i landskapsarkitektur behandlar gågator i Sverige, med avsikten att undersöka och reflektera kring vad som är en lyckad gågata. Målet med examensarbetet är att dra och beskriva generella slutsatser om hur man planerar och gestaltar lyckade gågator. LÄS MER