Sökning: "Eva Odlander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Odlander.

  1. 1. Ger mindfulness ökad viktminskningseffekt vid behandling av övervikt eller fetma?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

    Författare :Eva Odlander; Hanna Södergren; [2019-06-25]
    Nyckelord :mindfulness; viktminskning; övervikt; fetma; Mindfulness; weight loss; obesity; overweight;

    Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är en av dagens ledande orsaker till ökad morbiditet ochmortalitet. Över hälften av den svenska vuxna befolkningen har övervikt eller fetma, vilket ställerstora krav på sjukvården. Övervikt och fetma kan orsaka psykiskt lidande som depression, ångestoch stigma. LÄS MER