Sökning: "Eva Rosen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Eva Rosen.

 1. 1. Räddare i nöden eller...? Hur specialpedagogens kompetens tas tillvara i förskolan

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Eva Blixt Jeppsson; Anette Rosèn; [2011]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; fokusgrupp; förskola; specialpedagogisk kompetens; systemteori;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka hur den specialpedagogiska kompetensen tas tillvara i förskolan samt förskolepedagogernas förväntningar på denna. Vi valde att göra en kvalitativ undersökning i form av fokusgruppsamtal som metod. Underlaget bestod av fyra fokusgrupper vilket gjorde att tolv pedagoger sammanlagt deltog i studien. LÄS MER

 2. 2. "Alltså nu ska vi snart äta, har du många frågor kvar?" - En studie om förskollärares upplevelser av stress i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Lisa Rosén; Eva Martinsson; [2010]
  Nyckelord :förskola; avslappning; förskollärare; stress; barn;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att genom intervjuer undersöka hur fem pedagoger på lika många förskolor i en stadsdel i Malmö Stad upplever stress i sitt arbete och hur man arbetar för att motverka denna stress. Studien är bland annat intressant då det enligt läroplanen ligger i ett av förskolans uppdrag att aktivt arbeta för att skapa en trivsam miljö där vila och aktivitet är i balans. LÄS MER

 3. 3. I begynnelsen var ordet... Pedagogernas möjligheter till språkstimulering i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Eva Jeppsson Blixt; Anette Rosén; [2009]
  Nyckelord :förskola; kommunikation; språkstimulering; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka hur pedagogerna beskriver sitt språkstimulerande arbete i förskolan. Vi ville även ta del av vilket stöd pedagogerna hade möjlighet att få från specialpedagog i förebyggande syfte gällande det språkstimulerande arbetet. LÄS MER