Sökning: "Eva Schirren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Schirren.

  1. 1. ”… det känns ju naturligt att få följa elevernas språkutveckling …” : Lärares sätt att erfara performansanalysen som bedömningsverktyg

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete; Stockholms universitet/Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete

    Författare :Ingrid Olsson; Eva Schirren; [2008]
    Nyckelord :Performansanalys; svenska som andraspråk; språkbehärskningsnivå; interimspråksteorin; andraspråksutveckling; formativ bedömning; summativ bedömning; bedömningsverktyg; mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet;

    Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att beskriva de uppfattningar av bedömningsverktyget performansanalys som uttrycks av två lärare i svenska som andraspråk. Studiens delsyfte är att relatera dessa uppfattningar till det mål- och kunskapsrelaterade betygsystemet. LÄS MER