Sökning: "Eva Schreiber"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Schreiber.

  1. 1. Matematikinlärning genom skapande verksamhet. En kvalitativ studie

    C-uppsats,

    Författare :Eva Lundin-Schreiber; Meg Yan; [2011]
    Nyckelord :Matematikinlärning; Skapande Verksamhet; Ämnesinte;

    Sammanfattning : SammanfattningDenna studie handlar om hur fyra förskollärare resonerar om ett integrerat arbetssätt där de väver sammanskapande verksamhet med matematik. Studiens syfte är: Är det möjligt att integrera skapande verksamhet medmatematik för att stimulera barns matematikförståelse i förskolan?Läroplanen för förskolan, Lpfö98, betonar att barn i förskolan ska få lära sig matematik i meningsfullasammanhang och att förskolan ska sträva mot att utveckla barns förmåga att kommunicera med hjälp av vidgadeuttrycksformer såsom bild, musik, dans, rörelse och rytmik. LÄS MER