Sökning: "Eva Segerdahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Segerdahl.

  1. 1. Patienters upplevelser av hjärtinfarkt utifrån ett existentiellt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Eva Segerdahl; Anna Solymar; [2018]
    Nyckelord :hjärtinfarkt; upplevelser; existentiellt; andlighet;

    Sammanfattning : Hjärt-kärlsjukdom är sammanlagt den största orsaken till dödsfall i västvärlden. Trots att det förebyggande arbetet har lett till färre insjuknande så är det fortsatt den största dödsorsaken i Sverige. LÄS MER