Sökning: "Eva Tibblin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Tibblin.

  1. 1. Pedagogers syn på kunskapsbedömning i träningsskolan

    Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Ingela Cronqvist; Eva Tibblin; [2013]
    Nyckelord :Bedömning; funktionsnedsättning; kunskap; träningsskolan;

    Sammanfattning : Problemområde: En ny läroplan, Lgrsä11 (Skoverket, 2011a) för grundsärskolans inriktning träningsskola togs i bruk 1 juli, 2011. I och med denna ska eleverna i träningsskolan för första gången kunskapsbedömas. LÄS MER