Sökning: "Eva Vedenbrant"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Vedenbrant.

  1. 1. ATT BESTIGA ETT BERG MED BLYSKOR : Patientens upplevelse av behandling mot hepatit C - en litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

    Författare :Therése Svensson; Eva Vedenbrant; [2011]
    Nyckelord :bemötande; hepatit C; livsvärld; medicinsk behandling; patient; upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Det finns i världen minst 180 miljoner kroniska bärare av hepatit C-viruset. Det orsakar infektion i levern, medför ökad risk för levercirros och levercancer. Att leva med sjukdomen hepatit C innebär både kroppsliga och psykiska symtom. Exempelvis fatigue leder till begränsningar i arbete, studier och familjeaktiviteter. LÄS MER