Sökning: "Eva de la Chapelle"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva de la Chapelle.

  1. 1. Förbättring och utveckling av kompetensförsörjning : En kvalitativ studie utförd vid Swedavia AB

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Eva de la Chapelle; [2017]
    Nyckelord :competence provision; process management; quality improvement; quality management tools; kompetensförsörjning; kvalitetsteknik; kvalitetstekniska verktyg; processutveckling;

    Sammanfattning : An organizations quality management, including process improvement and -development requires continuous work. Quality- and process improvement does not only concern the individual employee but the entire organization. This bachelor thesis is about studying and improving a competence provision process at the organization Swedavia. LÄS MER