Sökning: "Eva-Lena Johansson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Eva-Lena Johansson.

 1. 1. ”Nu kom munvårdbrickan fram” – En studie om sjuksköterskors erfarenheter av palliativ brytpunkt på äldreboende.

  Magister-uppsats,

  Författare :Stina de Frumerie; Eva-Lena Johansson; [2018-05-02]
  Nyckelord :Äldreboende; palliativ brytpunkt; döendeprocessen; fokusgruppsintervju; erfarenheter; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Background: The term transition is often used in health care to describe transitions between different phases of a disease. The transition to palliative care refers to the transition from the medical care being curing to relieve suffering. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Lisa Lindberg; Eva-Lena Johansson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mångbesökare : En utsatt patientgrupp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Eva-Lena Johansson; Ulla Sanfridsson; [2011]
  Nyckelord :frequent attenders; KASAM; mångbesökare; primärvård;

  Sammanfattning : Mångbesökare är ett begrepp som används för att beskriva patienter som söker vård ofta inom både primärvård och akutsjukvård. Begreppet mångbesökare är ofta negativt laddat på grund av sjukvårdspersonalens och medias förutfattade meningar där mångbesökarna beskrivs som patienter som söker vården i onödan, det vill säga utan medicinskt fog. LÄS MER