Sökning: "Eva-Lena Schmidt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva-Lena Schmidt.

  1. 1. Hur sjuksköterskor kan förebygga och lindra i samband med smärtsamma procedurer hos barn - en litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

    Författare :Mari-Anne Larsson; Eva-Lena Schmidt; [2007]
    Nyckelord :: Barn; smärta; föräldrar; sjuksköterskor; smärtsamma procedurer.;

    Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie var att beskriva hur sjuksköterskor kan förebygga och lindra smärta i samband med smärtsamma procedurer hos skolbarn 7-12 år. Metoden som användes var en beskrivande litteraturstudie. Litteratur har sökts i databaserna Medline via PubMed, Academic Search Elite och Blackwell Synergy. LÄS MER