Sökning: "Eva-Lotta Anna"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Eva-Lotta Anna.

 1. 1. Arvsynd och dop: En diskussion om synen på arvsynd och dop bland nutida svenskkyrkliga teologer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Anna Borg; [2016]
  Nyckelord :ambivalens; arvsansvar; dop; Arvsynd; omformulering av arvsyndsläran; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Vilken problematik kan uppstå kring den lutherska läran om arvsynden, och vilka försök till omtolkning av arvsyndsläran har gjorts bland teologer med bakgrund i den svenskkyrkliga traditionen? Vilken konsekvens får detta för synen på dopet? Detta är frågor som behandlas i den här uppsatsen, utifrån några nutida svenska teologer som har vigningstjänst i Svenska kyrkan. Uppsatsen lyfter fram Anna Karin Hammar, Eva-Lotta Grantén, Sören Dalevi, Thomas Ekstrand och Ragnar Holte, som var och en ger olika syn på problematiken kring, samt förslag till nytolkningar av arvsynden. LÄS MER

 2. 2. Den som är satt i skuld är kanske fri: Luthersk arvsyndsteologi i förändring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :John Wessberg; [2013]
  Nyckelord :Doctrine on original sin; Church of Sweden; Bengt Hägglund; Anna Karin Hammar; Eva-Lotta Grantén; proposal for a new Church of Sweden Service Book; contemporary interpretations; tradition; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : This bachelor degree essay is an attempt to evaluate four interpretations within the Church of Sweden of the doctrine on original sin and their relation to a Lutheran tradition. I have tried to see if it is possible to assess the degree of loyalty to the Lutheran tradition in the Church of Sweden present in the works of the theologians Bengt Hägglund, Anna Karin Hammar and Eva-Lotta Grantén and in the proposal to a new Swedish Church Service Book. LÄS MER

 3. 3. Det gäller även fritids...

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Eva-Lotta Jaros; Anna-Lena Wilderoth; [2010]
  Nyckelord :Fritidshem; Allmänna råd; Målarbete; Effektivisering; Helhetsperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fritidspersonal runt om i Skåne anser sig följa Skolverkets Allmänna råd för fritidshemmet samt att undersöka hur de två grundidéerna helhets- och effektiviseringsperspektivet påverkar målarbetet. Undersökningen utgår från kvalitativa intervjuer gjorda med personal från fyra fritidshem. LÄS MER

 4. 4. Rosa Bandet- om positionering och sampositionering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Anna Jönsson; Marina Vourdouka; [2008]
  Nyckelord :Varumärke; positionering; sampositionering; semiotik; retorik; reklam;

  Sammanfattning : Författare: Anna Jönsson, Marina VourdoukaHandledare: Eva-Lotta FridExaminator: Thomas KnollTitel: Rosa Bandet - Om Positionering och SampositioneringTyp av rapport: C – uppsatsÄmne: Medie- och KommunikationsvetenskapÅr: HT 07Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka Rosa Bandet kampanjens sampositionering med andra varumärken, vad sampositioneringen inneburit för Rosa Bandet kampanjen och göra en retorisk analys av Cancerfondens och deras huvudsponsorers kampanjmaterial.Metod: Kvalitativ metod har tillämpats och som kunskapsteoretisk utgångspunkt används ett hermeutiskt förhållningssätt. LÄS MER