Sökning: "Eva-Marie Vesterlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva-Marie Vesterlund.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av samvetsstress : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Marie Hedberg; Eva-Marie Vesterlund Rundgren; [2018]
    Nyckelord :compassion fatigue; nursing; coping; experience; stress of conscience;

    Sammanfattning : Sjuksköterskans arbete, förhållningssätt och arbetsmiljö regleras i etiska koder, lagar och förordningar. Hen visar omsorg om patienten genom omvårdnad i dennes hela kontext. Trenden är att sjuksköterskan skall vårda personcentrerat och inte bara utföra uppgifter av teknologisk karaktär, det förstnämnda ställer krav på empati. LÄS MER