Sökning: "Eva-lotta Petersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva-lotta Petersson.

  1. 1. Genus i förskolan - en undersökning av pedagogers uppfattningar kring jämställdhet

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

    Författare :Annika Joström; Eva-Lotta Petersson; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Både genusforskning och jämställdhetsforskning visar att flickor och pojkar möts och behandlas på olika sätt beroende på vilket kön de tillhör. Genus beskrivs som något som konstrueras socialt, vilket i sin tur innebär att könsmönster är något som är möjligt att förändra. LÄS MER