Sökning: "Eva-marie Lind"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva-marie Lind.

  1. 1. Med andra(s) ord : Diskurser och identitetsskapande i Margareta Subers Charlie och Ali Smiths Girl Meets Boy

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

    Författare :Eva-Marie Lind; [2018]
    Nyckelord :Homosexualitet; HBTQ; Margareta Suber; Ali Smith; diskursanalys; Michel Foucault;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om Charlie (1932) av Margareta Suber, som ofta kallas Sveriges  första lesbiska roman, och Girl Meets Boy (2007) av Ali Smith, en modern roman som utspelar sig i en annan tid och kontext, men har många gemensamma teman med Charlie. Böckerna  behandlar homosexualitet, androgynitet och genus, men det viktigaste för den här uppsatsen  är hur de centrala karaktärerna tar del av en skriven text, och hur sagda text är fundamental  för deras identitetsskapande och böckerna i sig. LÄS MER