Sökning: "Evalott Åkerdahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Evalott Åkerdahl.

  1. 1. Litteracitetsundervisning för vuxna andraspråksinlärare med kort eller ingen skolbakgrund

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

    Författare :Evalott Åkerdahl; [2021]
    Nyckelord :kartläggning; litteracitet; litteracitetsundervisning; modersmålslärare som resurs; resursperspektiv; SFI;

    Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks synen på litteracitetsundervisning ur ett resursperspektiv hos lärarna på studieväg 1, inom utbildningsformen svenska för invandrare. Syftet med studien är att öka förståelse och sprida kunskap om hur en litteracitetsundervisning kan tillämpas på studieväg 1, på SFI. LÄS MER