Sökning: "Evan Erfatpour"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Evan Erfatpour.

  1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö och dess påverkan på omvårdnadsarbetet

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Evan Erfatpour; Malin Västlund; [2017-06-30]
    Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; Omvårdnad; Sjuksköterska; Upplevelse; KASAM;

    Sammanfattning : Bakgrund: Den psykosociala arbetsmiljön är av stor vikt för sjuksköterskans hälsa och välbefinnande och är avgörande för en god omvårdnad. Idag anses många faktorer påverka upplevelsen av arbetsmiljön. LÄS MER