Sökning: "Evelina Brynzér"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Evelina Brynzér.

  1. 1. Autonoma fordonets påverkan på mobilitet - En studie som undersöker hur den framtida konsumentmarknadens förväntningar gällande autonoma fordonets påverkan på mobilitet stämmer överens med vad bilbranschen och staden i framtiden planerar att erbjuda för mobilietstjänster.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Evelina Brynzér; Emma Ingvarsson; [2019-06-20]
    Nyckelord :Autonoma fordon; mobilitet; rörlighet; Mobility as a Service;

    Sammanfattning : Autonoma fordon väntas få en allt större roll i framtidens transportmöjligheter. De väntas föramed sig mindre utsläpp, högre säkerhet samt skapa en ökad kapacitet i vägnätet. Denautonoma bilen väntas också på grund av sin flexibilitet konkurrera med kollektivtrafikenvilket kan föra med sig en rad olika utmaningar. LÄS MER