Sökning: "Evelina Jarl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Evelina Jarl.

  1. 1. Den "brännande" påsen från Systembolaget : En studie om socialsekreterarens yrkesroll

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

    Författare :Evelina Jarl; Sanna Sundberg; [2017]
    Nyckelord :social service worker; professional role; alcoholic attitude; alcohol habits; rendering from the media; public perceptions; socialsekreterare; yrkesroll; alkoholattityder; alkoholvanor; medias framställning; allmänhetens syn;

    Sammanfattning : Denna studie eftersträvar att få en ökad kunskap om och förståelse för hur socialsekreterarna upplever sin yrkesroll, samt hur de uppfattar att allmänheten ser på dem och media framställer dem. För att nå denna förståelse har studien använt sig av ”mixed method” det vill säga både kvantitativa och kvalitativa metoder. LÄS MER