Sökning: "Evelina Jason"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Evelina Jason.

  1. 1. Beskrivning och vidareutveckling av en modell för beräkning av övertoners fördelning i distributionsnät

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

    Författare :Kristian Andersson; Evelina Jason; [2019]
    Nyckelord :Övertonsströmmar; elnät;

    Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att beskriva och vidareutveckla en modell för att bestämma uttagsrätt till kunder med avseende på strömövertoner, på uppdrag av Vattenfall Eldistribution. Modellens syfte är att är kunna ta fram övertonsströmmar för varje abonnemangstyp genom att studera hur strömövertoner sammanlagras i elnätet och hur kunder påverkar varandra. LÄS MER