Sökning: "Evelina Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden Evelina Johansson.

 1. 1. "Har förskolläraren ett ledarskap?" : - En fenomenografisk intervjustudie om förskollärares olika uppfattningar av ett förändrat ansvar och ledarskap i arbetslaget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Julia Bodén; Evelina Johansson; [2023]
  Nyckelord :Leadership; Preschool; Preschoolteacher; Responsibility; Team; Ansvar; Arbetslag; Ledarskap; Förskola; Förskollärare.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares olika uppfattningar om ett förändrat ansvar och ledarskap i arbetslaget. Över tid har förskollärarens ansvar förändrats i styrdokumenten och gått från att vara obefintligt till att nu tillskrivits som ett särskilt ansvar. LÄS MER

 2. 2. Bedömningsmatriser i svenskämnet : En kvalitativ intervjustudie om lärar- och elevuppfattningar av bedömningsmatriser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Evelina Johansson; [2022]
  Nyckelord :scoring rubrics; assessment; teaching; Swedish language; upper secondary school; bedömningsmatriser; bedömning; undervisning; svenskämnet; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Studien tar avstamp i praktikens frågor. Svensklärare och elever på gymnasieskolan har intervjuats för att skönja uppfattningar och erfarenheter om bedömningsmatrisers tillämpning i undervisningen. Studiens resultat har diskuterats ur ett OTL-perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Fientlig stadsmöblering : En tolkande studie av Malmös stadsmöblering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Emelie Johansson; Evelina Björkman; [2022]
  Nyckelord :Hostile urban planning; Hostile architecture; Exclusive design; Exclusion; Public places; Urban environment; Urban furniture.; Fientlig stadsplanering; Hostile architecture; Exkluderande design; Exkludering; Offentliga platser; Urban miljö; Stadsmöblering.;

  Sammanfattning : Hur vi planerar och utformar stadens offentliga rum påverkar vår uppfattning om den urbana miljön. Den offentliga ytan ska planeras för att vara tillgänglig för varje medborgare utan någonting som förhindrar möjligheten att delta i stadens utbud. LÄS MER

 4. 4. ”Det är ju jättebra med återförening såvida det inte strider mot barnets bästa” : En kvalitativ studie om socialsekreterarnas perspektiv och erfarenheter av återföreningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Evelina Olsson; Malin Johansson; [2022]
  Nyckelord :Socialsekreterare; barnets bästa; återföreningsprincipen; återföreningsprocessen; insatser; handlingsutrymme; riktlinjer och handlingsplaner;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to study how social workers apply the child's best interests regarding the principle of reunification and to investigate their work process around interventions in connection with the reunification process. This essay is a qualitative study where we have done seven semi-structured interviews with social workers who work with placement of children in foster care. LÄS MER

 5. 5. “Leken är en viktig del och ger dessa elever en arena att blomma ut på” : En studie om pedagogers uppfattningar kring lekens betydelse för elever i behov av särskilt stöd på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Evelina Johansson; Malin Persson; [2022]
  Nyckelord :den fria leken; elever i behov av särskilt stöd; fritidshem; lekens betydelse; lärare i fritidshem; vuxenstöd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka pedagogernas uppfattningar om lekens betydelse för elever i behov av särskilt stöd på fritidshemmet och pedagogernas kompetens kring ämnet. Datainsamlingen gjordes genom att skicka ut enkäter till fritidslärare, fritidspedagoger och specialpedagoger på olika skolor i Sverige. LÄS MER