Sökning: "Evelina Larzon"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Evelina Larzon.

  1. 1. Huvudet bland molnen eller fötterna på jorden? - En studie om användares säkerhetsmedvetenhet gällande molnlagring

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

    Författare :Cecilia Nilsson; Evelina Larzon; [2018]
    Nyckelord :cloud computing; molnlagring; informationssäkerhet; dataintrång; säkerhetsmedvetenhet; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Med molnlagring kommer många fördelar såsom möjligheten till back-up och att användaren kan komma åt sina filer oberoende av plats. Det finns även flertalet säkerhetsrisker med molnlagringstjänster vilket kan äventyra informationssäkerheten. LÄS MER