Sökning: "Evelina Utter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Evelina Utter.

  1. 1. Det är roligt att ta selfies : En kvantitativ studie om Facebook-användares användande av selfies

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Linn Andersson; Evelina Utter; [2019]
    Nyckelord :Selfies; användande; posering; sociala plattformar; sociala faktorer;

    Sammanfattning : I denna uppsats ville vi ur ett användarperspektiv se hur selfien används. Syftet blev därmed att undersöka hur Facebook-användare definierar och använder selfies. Vi ville även se om det finns några likheter och/eller skillnader mellan ålder, kön och utbildning. LÄS MER