Sökning: "Evelina Västerstig"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Evelina Västerstig.

  1. 1. Bilderbokens förmedlandeav genus i förskolan. En litteraturstudie om könsstereotypa normer ochnormbrytande i bilderböcker.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Evelina Västerstig; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bilderböcker är ett återkommande material som används flitigt i svenska förskolor. Barn lär sig om sin omvärld, vilka normer som råder i samhället och formar sin identitet med stöd av bland annat barnlitteratur som de möter i förskolans verksamhet. LÄS MER