Sökning: "Evelina Wikensten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Evelina Wikensten.

  1. 1. AKTIVITETSUTFÖRANDE BLAND HEMMABOENDE PERSONER UTIFRÅN BEDÖMNINGSINSTRUMENTET ”IN HOME OCCUPATIONAL PERFORMANCE EVALUATION” - En kvantitativ ansats

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Louise Andersson; Evelina Wikensten; [2018-05-24]
    Nyckelord :Occupational therapy; Activities of daily living; Environment;

    Sammanfattning : Bakgrund Att bo kvar i sitt hem och klara sig självständigt är en grundläggande värdering i det svenska samhället. Det är önskvärt för personer att kunna bo kvar i sitt hem, även när problem uppkommer i att utföra vardagliga aktiviteter. LÄS MER