Sökning: "Event driven"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden Event driven.

 1. 1. Weakly-Supervised Diagnosis with Attention Models

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Zaoshi Ying; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the rapid development of data-driven solutions, a high-quality dataset with fine labels can well tackle fault diagnosis problems. However, in industry assets, the quality of the dataset depends much on the experience and capability of the annotation engineer. Therefore, strong labels are usually hard and expensive to acquire. LÄS MER

 2. 2. Jämförande analys av åtgärder vid kapacitetsbrist i kraftledningar

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Daniel Dahlstrand; [2022]
  Nyckelord :Power systems; transmission line; capacity shortage; overload; flexibility; dynamic line rating; approximation; Elkraft; kraftledning; kapacitetsbrist; överlast; flexibilitet; dynamisk ledningskapacitet; uppskattning;

  Sammanfattning : Marknadsanalyser gjorda av Svenska kraftnät visar att elenergianvändningen i Sverige kommer att öka. Denna utveckling drivs på av bland annat omställningen till elektriska transporter och kan potentiellt leda till kapacitetsbrist i ledningar inom transmissions- och regionnät, framför allt i storstadsområden. LÄS MER

 3. 3. Colliding Galaxies in a (Nut)Shell

  Master-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Jonathan Petersson; [2022]
  Nyckelord :shell galaxies; simulations; starbursts; quenching; mergers; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Galaxy interactions and mergers are natural recurring events in the current cosmological paradigm, events that often coincide with starbursts and enhanced star formation activity. To understand why that is, one can use idealised (non-cosmological) merger simulations, which provide freedom to recreate specific tidally distorted galaxies, and analysis of the time evolution and underlying physics of the star formation activity at a high spatial resolution. LÄS MER

 4. 4. Prisstatistik i småorter : Tillvägagångssätt vid bristande prisstatistik i småorter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elias Shamoun; Marcus Olsson; [2022]
  Nyckelord :Marknadsanalys; transaktioner; jämförelseobjekt; prisstatistik; ortsprismaterial; osäkerhet och osäkerhetsintervall;

  Sammanfattning : Marknadsanalys ger en grund för antaganden som bygger på marknadsvärdebedömningen, men mest simplifierat är att beskriva marknadsanalys som, ska jag köpa eller inte köpa? Frågan innefattar många delmoment för att avgöra efterfrågan och få en korrekt prisbildning. Men i studiens innehåll har delmomentet prisstatistik på sålda objekt mest fokus. LÄS MER

 5. 5. Diskret händelsestyrd simulering för att analysera en alternativ vårdväg på glesbygden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Oscar Kareld; Theresa Dannberg; [2022]
  Nyckelord :discrete event simulation; ambulance; alternate route of care; diskret händelsestyrd simulering; ambulans; alternativ vårdväg;

  Sammanfattning : Behovet av akut vård har ökat under de senaste åren och satt ökad press på ambulanssektorn i stort. Hur man kan förbättra och effektivisera olika delar av vårdkedjan är en fråga som beslutsfattare inom denna sektor ständigt behöver ha i åtanke för att kunna möta detta behov. LÄS MER