Sökning: "Evolutionsteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Evolutionsteorin.

 1. 1. Evolutionsteorin : Har barndomsminnen ett överlevnadsvärde?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Kajsa Frisell; Birgitta Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Childhood memory; evolution theory; survival; qualitative study; negative memories; behaviors; Barndomsminne; evolutionsteori; överlevnad; kvalitativ studie; negativa minnen; beteenden;

  Sammanfattning : Forskning om det mänskliga minnet är omfattande och likaså forskning kring evolutionsteorin, men studier som undersöker hur människors barndomsminnen har påverkat deras beteenden och synsätt i vuxen ålder utifrån evolutionsteorin är mer sällsynta. Avsikten med den föreliggande studien var att bidra till att denna kunskapslucka fylls igen. LÄS MER

 2. 2. Två läroböckers skildring av evolutionsteorin – en textanalys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Annie Hebelius; [2018-02-07]
  Nyckelord :Evolutionsteorin; mellanstadiet; läroböcker; kvalitativ textanalys; hermeneutik; begreppsförståelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att kartlägga på vilket sätt biologisk evolution skildras imellanstadiets läroböcker i biologi. Forskning som undersökts i den här studien visar att dåevolution står till grund för all biologi, bör därmed evolutionsteorin stå till grund för allbiologiundervisning. LÄS MER

 3. 3. Om livets utveckling: en kartläggning av elevernas föreställningar inför undervisning om evolutionsteorin

  Kandidat-uppsats,

  Författare : [2014]
  Nyckelord :ämnesdidaktik; evolutionsteorin; föreställningar;

  Sammanfattning : Abstrakt Den naturvetenskapliga teorin om livets utveckling, evolutionsteorin, är komplex attundervisa. Undervisningen måste hantera att varje elev har sina egna föreställningar. Deträcker inte med att undervisa om evolutionsteorin utan hänsyn måste också tas till elevernasalternativa idéer, de måste diskuteras och motbevisas. LÄS MER

 4. 4. Religion på Internet : Hur argumenterar Internetanvändare kring olika skapelseberättelser på Internet?

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Kristian Svalin; [2012]
  Nyckelord :Sökare; Internetanvändare; skapelsemyt; diskussionsforum; identitetsskapande;

  Sammanfattning : Religion på Internet är en undersökning som behandlar frågor om hur Internetanvändare argumenterar kring skapelsemyter på diskussionsforum på Internet. Vidare argumenteras det för en identitetsskapande aspekt av Internet – kan sökare, med hjälp av diskussionsforum på Internet, skapa sig en identitet? I ett sekulariserat samhälle utgår man ofta från att religionen förlorar sin betydelse, men det är viktigt att skilja mellan sekulariseringen på organisationsnivå och på individnivå. LÄS MER

 5. 5. Att förstå evolution genom laboration

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Erica Almström; [2012]
  Nyckelord :Evolution; evolutionsteori; variation; naturligt urval; genetik;

  Sammanfattning : Undersökningar visar att elever har svårt att ta till sig evolutionsteorin och i stället väljer att förklara evolutionen med icke vetenskapliga argument. Till exempel väljer de att förklara fjällharens vita vinterpäls med att en vit päls gör att den syns sämre. LÄS MER