Sökning: "Ewa Arvidsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ewa Arvidsson.

 1. 1. Inkludering av elever med autism - Vilka utmaningar möter lärare i undervisningen?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ewa Arvidsson; Annika Björkhede Ekroth; [2020-01-16]
  Nyckelord :Autism; Elevhälsa; Inkludering; Kommunikation; Kompetensutveckling; Organisation; Relation;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilken kompetens och vilket stöd undervisande lärare anser sig i behov av för att undervisa elever med autism som är inkluderade i grundskoleklasser. Vilka utmaningar ser lärare i undervisningen? Vilken kompetens uttrycker lärare behov av? Vilket stöd av elevhälsans olika kompetenser och funktioner efterfrågar de?TeoriStudiens teoretiska ram utgörs av ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Att läsa matematik - det handlar om kontexten

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ewa Arvidsson; Marga Widén; [2014-04-14]
  Nyckelord :läsförståelse; läsförståelse i matematisk kontext; ord- och begreppsförståelse; ord- och begreppsförståelse i matematisk kontext; vardagsspråk; problemlösning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka och belysa relationen mellan läsförmåga och förmågan att lösa uppgifter i matematisk problemlösning. Centrala frågor: Vilket samband finns mellan läsförståelse och elevernas möjlighet att lyckas i problemlösning med matematiskt kontextualiserade problem?På vilket sätt kan förståelsen av ord- och begrepp i vardagen, som i en matematisk kontext får en annan eller utvidgad betydelse, påverka elevernas problemlösningsförmåga?Kan man se likheter och skillnader i resultat mellan matematiskt kontextualiserade problem och motsvarande problem i matematiskt kontextlösa uppgifter? Vilket samband finns mellan läsförståelse och elevernas möjligheter att lyckas med aritmetiska, kontextlösa uppgifter?Teori: Formulering av forskningsfrågor och analys av resultat utgår från en socialkonstruktivistisk och sociokulturell förståelse. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskors erfarenheter av förebyggande och hälsofrämjande arbete i grundskolan : Med inriktning mot psykisk hälsa

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Ewa Arvidsson; Malin Holmberg; [2010]
  Nyckelord :skolsköterska; barns psykiska hälsa ohälsa; förebyggande insatser; hälsofrämjande arbete; teamarbete; samverkan;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa bland barn kan visa sig som depression, ångest, huvudvärk men även som beteendestörningar i olika miljöer. Psykisk hälsa är något som kännetecknas av lycka och välbefinnande. Det krävs samarbete mellan skolan och skolsköterskan för att bedriva ett hälsofrämjande arbete. LÄS MER