Sökning: "Ewa Walter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ewa Walter.

  1. 1. Samling och fri lek samt kommunikativ förmåga som pedagogiska verktyg i förskolan - en intervjustudie med fyra pedagoger

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Ida Nilsson; Ewa Walter; [2009]
    Nyckelord :Barnsyn; Fri lek; Förskolan som skolförberedande;

    Sammanfattning : Sammanfattning:Examensarbetet fokuserar på samlingens innebörd och den fria lekens betydelse som strukturella val i förskolanspedagogiska verksamhet. Vidare problematiseras här lärandets objekt, olika barnsyn samt vikten av ettyrkesspråk. LÄS MER