Sökning: "Examensarbete Pedagogen Göteborgs universitet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Examensarbete Pedagogen Göteborgs universitet.

 1. 1. Fröken, får vi spöka snart? - att skapa texter på ett lustfyllt sätt i Tragetonsarbetet

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Larsson; Annelie Holm; [2009]
  Nyckelord :Trageton-metoden; datorer; lärandeteorier; läsa;

  Sammanfattning : Syfte: Det primära syftet med att skriva ett examensarbete är att fördjupa den egna kunskapeni lärarprofessionen. Därför är vårt övergripande syfte med denna uppsats är att utveckla endjupare förståelse kring hur en pedagog arbetar kring skapandet av text på ett lustfyllt sätt iläs- och skrivmetoden Att skriva sig till läsning. LÄS MER

 2. 2. Hälsoprofil - vad är det? En undersökning om vad begreppet hälsoprofil betyder för olika skolor

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mats Ternlind; Arvid Westh; Andreas Bredow; [2007]
  Nyckelord :hälsoprofil; hälsa; psykiskt välbefinnande; KASAM; ;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med vårt arbete är att se hur kopplingen mellan Rosenbergs NVC- teori ochförskolans verksamhet kan se ut.Huvudfrågor: Hur kopplar pedagogerna NVC- processen till praktiken, vad krävs det förförutsättningar när pedagoger ska anamma denna/detta metod/ förhållningssätt och vilkenfunktion fyller NVC för pedagogerna i förskolan?Material och metod: Uppsatsen bygger på material i form av litteratur, film, artiklar. LÄS MER

 3. 3. Samling som pedagogiskt verktyg. En undersökning kring samlingens betydelse för barns lärande, sociala och språkliga utveckling i förskolan

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rakhshanda Tehseen; Mahnaz Valii; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med vårt examensarbete är att studera vilken betydelse samlingen har för barns lärandeur ett sociokulturellt perspektiv. Vi vill även undersöka pedagogers och barns åsikter omsamlingen i förskolan. LÄS MER