Sökning: "Examensarbete lärare F-3"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Examensarbete lärare F-3.

 1. 1. Tillvaratagande av elevers kulturella bakgrund genom interkulturell pedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Josefine Ottosson; Olesia Lomovskaja; [2020]
  Nyckelord :Interkulturellt lärande; Interkulturell pedagogik; Interkulturell pedagogisk kompetens; Kulturell bakgrund; Kulturell mångfald;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur lärare i f-3 utövar interkulturell pedagogik, vad de har för föreställningar kring bejakandet av kulturellt mångfald samt hur de ser på kulturell bakgrund hos eleverna som en berikande faktor i tematisk SOundervisning. De teorier som agerar analysverktyg i studien utgörs av John Deweys progressiva pedagogik och Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande. LÄS MER

 2. 2. Lös problemen med lärarens undervisning : En forskningsöversikt om hur lärare bör arbeta med matematisk problemlösning i undervisningen för att främja lärande i matematisk problemlösning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mikaela Lindsjöö; Johanna Holmqvist; [2020]
  Nyckelord :Lärare; matematik; problemlösning; undervisning;

  Sammanfattning : Skolverket (2019) betonar i dagens läroplan vikten av problemlösning för elevers förståelse i matematik. En del forskning tyder på att elevers lärande i problemlösning i matematikundervisningen kan främjas genom lärarens undervisning i matematisk problemlösning, men att undervisningen måste utföras på ett adekvat sätt. LÄS MER

 3. 3. Elevers socioekonomiska status och dess påverkan i naturkunskapsklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jenni Neubert; Sofie Jönsson; [2020]
  Nyckelord :socioekonomisk status; science education; organisationsnivå; naturkunskapsklassrummet; individnivå; gruppnivå; faktorer;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten utgår från vår frågeställning; vad säger forskning om hur elevers sociala klass- och socioekonomiska bakgrund påverkar undervisningen i naturkunskap? Vi redogör också för vår systematiska sökprocess.Utifrån ett systemteoretiskt-inspirerat synsätt på de forskningsstudier vi undersökt, har vi kategoriserat resultaten på tre nivåer; individ-, grupp- samt organisationsnivå, olika faktorer som påverkar naturkunskapsundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Lärares val av skönlitterära texter - utgångspunkter och urvalskriterier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Ocasio; My Bröchner; [2020]
  Nyckelord :Litteraturundervisningens legitimering; Lärares bokval; Lärares litteraturval; Skönlitteratur; Urvalskriterier;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande examensarbete var att undersöka vilka faktorer som ligger till grund för lärares val av skönlitteratur i undervisningen. För att uppfylla vårt syfte formulerade vi två frågeställningar gällande lärares motivering av skönlitteratur samt de urvalskriterier som ligger till grund för lärares skönlitterära bokval. LÄS MER

 5. 5. Identifiering av särskild begåvning inom svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Amanda Andersson; Sara Hjalmarsson; [2019]
  Nyckelord :Särskilt begåvade elever; Identifiering; Svenskämnet; Utmaning; Stimulans; Acceleration; Berikning; Coachning;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att fördjupa kunskapen kring de särskilt begåvade eleverna inom svenskämnet. Hur kan lärare identifiera och bemöta dessa elever? Hur definierar och beskriver man dessa elever samt hur upptäcker man dem? I detta examensarbete har två empiriska studier genomförts, en fallstudie och enkätundersökning. LÄS MER