Sökning: "Examensarbete utanförskap"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Examensarbete utanförskap.

 1. 1. Ett samtal om normkreativitet : En kvalitativ studie om förskollärares syn på normer, normkritik och normkreativitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jeanette Markström; Matilda Holmqvist; [2018]
  Nyckelord :preschool; norms; norm critical perspective; norm creativity; differences; norm creativity as a way to work; Förskola; normer; normkritiskt perspektiv; normkreativitet; olikheter; normkreativt arbetssätt;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete var att skapa en djupare förståelse för förskollärares syn på arbetet med normkreativitet i förskolan. För att besvara studiens syfte och frågeställningar har vi använt oss av kvalitativa intervjuer som genomförts med ändamålsenligt utvalda förskollärare. LÄS MER

 2. 2. ”NÅGON SKULLE FAN BEHÖVA STÄNGA AV ELEN FÖR ATT MAN SKULLE AGERA” - En kvalitativ studie av riskkommunikation ur ett mottagarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emelie Lättman; Elvira Cranz; Ebba Johannesson Källeskog; [2017-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: “Någon skulle fan behöva stänga av elen för att man skulle agera” - En kvalitativ studie av riskkommunikation ur ett mottagarperspektivFörfattare: Elvira Cranz, Ebba Johannesson Källeskog och Emelie LättmanKurs: Examensarbete i medie - och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs Universitet. LÄS MER

 3. 3. Lärares upplevelse av inkludering – av elever i behov av språkligt stöd i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Marianne Ainalem; [2017]
  Nyckelord :En skola för alla; inkludering; delaktighet; språkligt stöd i undervisningen; sociokulturell teori; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : --Syfte och frågeställningar--Detta examensarbete syftar till att belysa lärares uppfattning om begreppet inkludering samt deras upplevelse och deras förutsättningar att arbeta med inkluderande undervisning med elever som är i behov av språkligt stöd i undervisningen.--Teoretisk förankring--Studiens teoretiska ansats utgår från Vygotskijs sociokulturella perspektiv, vilken belyser betydelsen av samspel mellan lärare och elev. LÄS MER

 4. 4. Att identifiera och stödja särbegåvade barn i förskolan : En enkätstudie om förskolepedagogers självupplevda kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Karin Bransell; [2017]
  Nyckelord :Barn; Särbegåvning; förskola; identifikation; särskilt stöd; pedagoger;

  Sammanfattning : Syftet med presenterat examensarbete är att undersöka förskolepedagogers kunskap om särbegåvade barn. Frågeställningen består av två forskningsfrågor; Hur uppfattar förskolepedagoger sin kunskap om särbegåvade barn? Uppvisar förskolepedagoger tecken på kunskap om särbegåvade barn? För att svara på dessa forskningsfrågor har en enkätundersökning genomförts, som riktat sig till yrkesverksamma förskollärare och barnskötare runt om i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Avvikande beteende : En kvalitativ studie om kriminalvårdsanställdas inställning till avvikelse, stämpling, stigmatisering och utanförskap

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Maria Davidoff; [2017]
  Nyckelord :deviant behavior; stigmatization; labeling; exclusion; avvikande beteende; stigmatisering; stämpling; utanförskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the employees’ in the forensic mental health service conceptions about deviant and normal behavior, and also if they can recognize the explanations for deviant behavior in the central theories. Furthermore it is examined how respondents’ perceptions of how the labeling, stigmatization and exclusion that affect people that show deviant behavior can be counteracted. LÄS MER