Sökning: "Exchange of learning experiences"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Exchange of learning experiences.

 1. 1. Effektivisering av ROT - produktionen : En tids-, kostnads- och miljömässig analys

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Styrbjörn Olsson; Simon Candler; [2021]
  Nyckelord :Construction; Production; Planning; Efficiency; Lean; Logistics; Waste; Exchange of learning experiences; Digitization; Climate; Environment; Reparation; ombyggnad och tillbyggnad; Byggproduktion; Planering; Effektivisering; Lean; Logistik; S-kostnader; Erfarenhetsåterföring; Digitalisering; Slöserier; Klimat; Miljö;

  Sammanfattning : Att effektivisera byggproduktionen är idag en högst relevant fråga då västvärldens länder har satt upp stränga miljömål för de kommande decennierna. Byggsektorn står för en oproportionerligt stor del av miljöbelastningen i dag och en effektivisering av branschen skulle utöver miljöaspekterna även leda till tids- och kostnadsbesparingar, något som det anses finnas stor potential till. LÄS MER

 2. 2. Att läsa utan att reflektera är som att äta utan matsmältning : En kvalitativ studie som undersöker synen på boksamtal och dess relation till normer utifrån ett critical literacy perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Camilla Almén; Vanessa Östman; [2021]
  Nyckelord :Critical literacy; literacy; norms; book conversations; children s influence; Critical literacy; litteracitet; normer; boksamtal; barns inflytande;

  Sammanfattning : A qualitative study that examines the view of book conversations and its relation to norms from a critical literacy perspective.  The truth of a book does not have to be the only truth.  As individuals living in society, we are constantly influenced by norms of the outside world in the form of images and texts. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors konversationer på Facebook om förlossningsförberedelser.

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Edberg; Susanne Karlsson; [2020-01-30]
  Nyckelord :förlossningsförberedelser; information; stöd; graviditet; internet;

  Sammanfattning : Background: Throughout pregnancy, women need support from both midwives and otherpeople around them. In Sweden, the pregnant woman is supported by the maternal health carewhere checks and preparations are made prior to childbirth, according to a predeterminedprogram. LÄS MER

 4. 4. HR-arbetet, ett konstant lärande : En kvalitativ studie om HR-anställdas upplevelser av de formellaoch informella lärprocesserna i det egna arbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Emilia Svensson; Linnéa Nordström; [2020]
  Nyckelord :Experiences; HR-employees; formal learning; informal learning; workplace learning; thematical analysis; Upplevelser; HR-anställda; formellt lärande; informellt lärande; arbetsplatslärande; tematisk analys;

  Sammanfattning : HR har en viktig funktion i att ta tillvara de mänskliga resurserna på bästa möjliga sätt utifrån organisationernas mål och visioner. Det är därför av hög relevans att belysa hur och på vilket sätt de HR-anställda själva lär för att kunna genomföra sitt dagliga arbete. LÄS MER

 5. 5. Båten måste flyta : en kvalitativ studie om internt kunskapsutbyte och kompetensutveckling bland medicinska sekreterare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Ulrika Wiesel; [2020]
  Nyckelord :medicinska sekreterare; internt kunskapsutbyte; ansvar;

  Sammanfattning : Many researchers believe that employees' ability to share the knowledge they create, recognize, store, access, and apply in the performance of their tasks; and the ability to make it available to others, is critical to organizational success. Unfortunately, the knowledge of an individual is not easily converted into organizational knowledge, and some research suggests that individuals, for various reasons, sometimes tend to withhold their knowledge. LÄS MER