Sökning: "Expected opportunity loss"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Expected opportunity loss.

 1. 1. Counterparty Credit Risk on the Blockchain

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Isak Starlander; [2017]
  Nyckelord :Counterparty Credit Risk; Expected Loss; Blockchain; Smart Contracts; Motpartsrisk; Förväntad Förlust; Blockkedjan; Smarta Kontrakt;

  Sammanfattning : Counterparty credit risk is present in trades offinancial obligations. This master thesis investigates the up and comingtechnology blockchain and how it could be used to mitigate counterparty creditrisk. The study intends to cover essentials of the mathematical model expectedloss, along with an introduction to the blockchain technology. LÄS MER

 2. 2. Bitcoin & valutakonkurrens : En jämförande nyttoanalys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Robert Bostedt; [2015]
  Nyckelord :Bitcoin; Valutakonkurrens;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker nyttan som uppfylls i bytesmedlet Bitcoin i förhållande till densvenska kronan i allmänhet och de makroekonomiska konsekvenserna av sådannyttouppfyllelse i synnerhet. Undersökningen utgår från att nyttan som kan härledas urpengar kommer av dess inneboende kvalitéer, främst i form av dess möjligheter att bevaravärde i samt dess möjligheter att generera låga transaktionskostnader. LÄS MER

 3. 3. Compliance - En gränsöverskridande undersökning i finansmarknadsrätt, bankrätt, värdepappersmarknadsrätt och straffrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Pierre Johan Käll; [2015]
  Nyckelord :Komparativ rätt; Intern styrning och kontroll; Compliancerisk; Självreglering; Compliancefunktion; Regelefterlevnad; Compliance; Finansmarknadsrätt; Finansrätt; Finansmarknad; Finanskris; Finansinspektionen; FFFS 2005:1; Bankrätt; Baselkommittén; Kapitaltäckningsreglerna; Systemrisk; Sveriges riksbank; RIX; Den stora bankkrisen i Sverige; Den globala finanskrisen; FI Dnr-1784; Värdepappersmarknadsrätt; Straffrätt; Penningtvättsdirektiv; Penningtvättslagen; EU; Globalisering; Mellanstatlig institution; Compliance Function; Compliance Risk; Comparative Law; Fiscal Law; Financial Market; Financial Crisis; Lehman Brothers; Financial Services Action Plan FSAP ; Banking Law; The Basel Committee; European Banking Authority EBA ; Criminal Law; Money Laundering Directive; Financial Action Task Force FATF ; Anti-Money Laundering AML ; Customer Due Diligence CDD ; Countering the Financing of Terrorism CFT ; Know Your Customer KYC ; Politically Exposed Persons PEPs ; Globalisation; Intergovernmental Institutions; The London Whale Case; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Financial markets have a central role in a well-working society and a bank has a central role on a well-functioned financial market. The characteristic of a bank’s business contributes to the financial ecosystem and promotes stability on the financial market. The society is undeniably becoming more and more globalised. LÄS MER

 4. 4. Revisionsplikt : Harmonisering till EU:s maximivärde

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Claes Lagergren; Jesper Kenney; Alexander Schweidenbach; [2015]
  Nyckelord :Mandatory auditing; audit; audit exemption; Revisionsplikt; revision; frivillig revision;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2006 så initierade regeringen en utredning gällande slopandet av revisionsplikten i Sverige, som en del i att anpassa sig till EU:s direktiv. Regeländringen gick igenom år 2010 och små aktiebolag i Sverige fick möjligheten att välja bort revision. LÄS MER

 5. 5. Robust Distributed Embedded Systems : Communication

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Torbjörn Wilund; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete diskuterar i sin teoretiska del vad begreppet robusthet betyder för distribuerade inbyggda system. Utvecklingen går idag generellt emot att byta mekaniska och elektriska lösningar mot mekatroniska styrsystem. LÄS MER