Sökning: "Explicit knowledge"

Visar resultat 1 - 5 av 434 uppsatser innehållade orden Explicit knowledge.

 1. 1. Adapting to Accelerated Digitalization of Learning Services - A Single Case Study of Global Service Training at Volvo Buses

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :David Ryfors; Vanja Lieback; [2021-07-08]
  Nyckelord :Explicit knowledge; tacit knowledge; knowledge transfer; knowledge sharing; knowledge transformation; information and communication technologies ICTs ; digital learning; digital tools; gamification; virtual reality VR ; augmented reality AR ;

  Sammanfattning : This thesis aims to research the accelerated digitalization of learning services in a globalcontext. The thesis further aims to research how a multinational company can leverage digitalsolutions to add value for their aftermarket. To fulfill this aim, the research is conducted incollaboration with the global bus manufacturing company Volvo Buses. LÄS MER

 2. 2. Lärarstudenter om språkets roll för andraspråkselevers kunskapsutveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linnea Christell-Rose; Marie Strannabjer Melin; [2021-07-06]
  Nyckelord :språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; output; andraspråkselever; skolspråk; ämnesbegrepp; pandemirestriktioner.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa i vilken mån intervjuade lärarstudenter upplever att ett språkochkunskapsutvecklande arbetssätt praktiserats vid de grund- eller gymnasieskolor de gjort sinverksamhetsförlagda utbildning (VFU). Syftet konkretiseras i tre frågeställningar: Vilken rollupplever studenterna att ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt haft på de skolorstudenterna gjort sin VFU och i studenternas lärarutbildning? Vilka behov av språk- ochkunskapsutvecklande arbetssätt har studenterna upplevt under sin praktik? och På vilket sättupplever studenterna att ett strukturerat sätt att använda interaktion och samtal i undervisningenpåverkats av pandemirestriktionerna? Studiens resultat baseras på gruppintervjuer med tiostudenter från Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid ett universitet i Västsverige. LÄS MER

 3. 3. Strength of axially loaded screw joints in wooden structures exposed to fire : An overview of existing knowledge and proposal for test method

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emma Wiklund; [2021]
  Nyckelord :Fire; Wood; Screws; Strength; test method;

  Sammanfattning : Today, distinct approaches are required when designing timber structures and their joints in the event of fire. Considering that the steel fasteners have temperature dependent properties and that the surrounding wooden construction is also affected by the fire due to occurrence of charring during fire exposure, these types of joints are complicated to design. LÄS MER

 4. 4. Närvarofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete gällande problematisk skolfrånvaro : Specialpedagogens insatser beskrivna i 20 kommunala handlingsplaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Susanna Hellborg; Lotta Nilsson; [2021]
  Nyckelord :problematic school absenteeism; special educator; supportive measures; preventative measures; interventions due to problematic school absenteeism; problematisk skolfrånvaro; specialpedagog; främja närvaro; förebygga problematisk skolfrånvaro; åtgärda problematisk skolfrånvaro;

  Sammanfattning : Problematisk skolfrånvaro har uppmärksammats efter att en statlig utredning 2016 kom fram till att det finns bristande kunskap inom området i Sverige. Studiens syfte är att undersöka hur specialpedagogen används i det främjande arbetet för skolnärvaro och det förebyggande och åtgärdande arbetet vid problematisk skolfrånvaro utifrån 20 kommunala handlingsplaner. LÄS MER

 5. 5. Kritiskt tänkande i samhällskunskap : En analys av läroböcker i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Jonathan Andersson; [2021]
  Nyckelord :civics; critical thinking; textbooks; upper secondary school; civic competence; samhällskunskap; kritiskt tänkande; läroböcker; gymnasiet; medborgarkompetens;

  Sammanfattning : Uppsatsen avser att undersöka hur läroböcker förbereder ungdomar för de samhällsutmaningar som finns. Med samhällsutmaningar menas den ökade mängd information och informationsflöde som finns i samhället. LÄS MER