Sökning: "Explicit skrivundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Explicit skrivundervisning.

 1. 1. Skrivdidaktik i svenskundervisningen och dess inverkan på elevers skrivförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Sissela Diarra Qvist; [2022]
  Nyckelord :gymnasieskolan; skrivdidaktik; skrivkompetens; skrivundervisning; skrivutveckling; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av debatten om bristande skrivkompetens i skola och högskola syftar föreliggande kunskapsöversikt till att belysa vad som kännetecknar gymnasieskolans skrivundervisning i svenska. I anslutning till det undersöks vilken påverkan skrivundervisningen har på elevernas skrivutveckling. LÄS MER

 2. 2. Hur använder sig lärare av genrepedagogik i skrivundervisningen? : En kvalitativ studie kring lärares arbete med genrepedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ricky Kaljanac; Amar Zeqiri; [2022]
  Nyckelord :Teaching-learning circle; explicit teaching; genre-based pedagogy; middle school; writing lesson; scaffolding; teaching-learning zones; Cirkelmodellen; explicit undervisning; genrepedagogik; grundskola; skrivundervisning; stöttning; undervisningen och lärandets fyra utvecklingszoner;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka sex lärares enskilda beskrivningar och upplevelser av genrepedagogiken. Inledningsvis presenteras kravet som undervisningen och samhället ställer på elevers skrivförmåga. Därefter ges en förklaring till hur genrepedagogiken kan möta dessa krav. LÄS MER

 3. 3. Argumentera och resonera - men hur? : En analys av en lärobok i svenska på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Hanna Struglics; Johannes Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :Discursive writing; Educational books; Educational book analysis; Explicit teaching; Grammar; Metalinguistics; Non-fiction; School language; Swedish subject; Upper secondary school; Qualitative content analysis; Diskursivt skrivande; Explicit skrivundervisning; Grammatik; Gymnasiet; Kvalitativ innehållsanalys; Läromedel; Läromedelsanalys; Metaspråk; Sakprosa; Skolspråket; Svenskämnet;

  Sammanfattning : Att språket spelar en nyckelroll för att nå skolframgång och för att – i ett större perspektiv – kunna verka aktivt i samhället är man inom utbildningsväsendet enig om. Vikten av att eleven utvecklar ett adekvat språkligt register med vilket kunskapen uttrycks – och i synnerhet ett diskursivt sådant – kan alltså inte förnekas, och genrepedagogiken har ur detta perspektiv haft ett särskilt inflytande i svensk skola, med dess explicita modellering i skrivande och metaspråkliga dekonstruktion av texter. LÄS MER

 4. 4. Explicit Writing Instruction : A Genre-based Analysis for Developing Scaffolding for Diploma Project Writing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Daniel Olsson; Alice Vahlén; [2021]
  Nyckelord :academic writing; CARS model; degree project; diploma project; explicit writing instruction; L2 writing instruction; EFL writing instruction; John Swales;

  Sammanfattning : With an increase of Swedish upper-secondary students’ motivation to enrol in university studies (Statistics Sweden, 2020a, 2020b), teachers must ensure that learners are adequately equipped to meet the expectations of higher education. However, in a national report, Skolinspektionen (2015) states many students fail to meet the standards of academic writing when undertaking the diploma project. LÄS MER

 5. 5. Social bakgrund och studieframgång i skolans svenskämne : en kvalitativ studie om läs- och skrivundervisning för elever från studieovana hem

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska; Lunds universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Jeannie Olsson Frisk; Fanny Ågren; [2021]
  Nyckelord :kompensatoriskt uppdrag; social bakgrund; föräldrars utbildningsnivå; explicit undervisning; läs- och skrivundervisning; compensatory education; social background; parents level of education; explicit teaching; write and reading instruction; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Nationell betygsstatistik visar att elever vars föräldrar inte har en eftergymnasial utbildning tenderar att lämna grundskolan med lägre betyg än elever med akademiskt meriterade föräldrar. Prestationsskillnaderna är stora i alla skolans kärnämnen, men framför allt i svenskämnet (se SIRIS 2020). LÄS MER