Sökning: "Exploatering"

Visar resultat 1 - 5 av 599 uppsatser innehållade ordet Exploatering.

 1. 1. Mellan fri vilja och datadriven exploatering: En studie om drivkrafter, medvetenhet, makt och ansvar inom onlinecasinomarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Bengtsson; Lisa Hägglund; [2024-02-12]
  Nyckelord :marknadsföringsstrategier; onlinecasino; konsumentbeteenden;

  Sammanfattning : This essay examines the limits of marketing strategies in the online casino industry, focusing on how data-driven and advanced marketing practices influence consumer behavior and contribute to problematic gambling consumption. By observing the online casino industry, the study identifies how companies use sophisticated data analysis methods and psychological techniques to attract and retain customers, raising significant ethical and social issues. LÄS MER

 2. 2. Samhället eller barnets bästa, vad väger tyngst? : En kvalitativ studie om straffskärpningar mot unga lagöverträdare

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Rhonia Ramberg; Sebastian Hylén; [2024]
  Nyckelord :Kriminalpolitik; straffskärpningar; unga lagöverträdare; ansvariggörande; moralpanik; straffpopulism; Socialdemokraterna; Sverigedemokraterna; Moderaterna;

  Sammanfattning : I takt med den allt eskalerande våldsvågen i Sverige, som i allt högre grad letat sig ner i åldrarna har ungdomsbrottsligheten målats fram som ett allvarligt samhällsproblem. Det har medfört ett ökat intresse och fler debatter gällande vilka kriminalpolitiska åtgärder som anses vara lämpliga för att komma till bukt med problemet. LÄS MER

 3. 3. HUR EN GOD SAMHÄLLSPLANERING BIDRAR TILL ÖKAD VATTENKVALITÉ I ETT URBANT VATTENDRAG. En fallstudie över Säveån och dess avrinningsområde.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap; Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Tim Larsson Thegerström; [2023-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En mänsklig närvaro kan förbättra kvalitén i ett urbant vattendrag. Det går att sona för de misstag som gjorts när urbaniseringen ökade explosionsartat under 1900-talet. Det är en lång och delvis snårig väg genom byråkrati och vädrets makter, men med enträget arbete och smarta lösningar kan dessa tämjas. LÄS MER

 4. 4. ”Vi vill försöka ge dem hopp och tro på ett bättre liv, att de förtjänar någonting som de kanske drömde om när de var barn” En intervjustudie om socialt arbete riktat till migranter med erfarenhet av sex mot ersättning och sexuell exploatering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Amanda Sjöstedt; Tilda Bengtsson; [2023-05-31]
  Nyckelord :Sex mot ersättning; migranter; utsatthet; socialt arbete; erkännandeteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur det sociala arbetet kan utformas för att möta migranters särskilda utsatthet i sexhandeln. Mer specifikt ville studien undersöka professionellas erfarenheter och upplevelser av att arbeta med insatser riktade till migranter i en nordisk kontext. LÄS MER

 5. 5. Vindkraftens påverkan på smålom

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Joel Hallingfors; Marcus Åsberg Genctürk; [2023]
  Nyckelord :smålom; vindkraftsetablering; skyddszon; buffertzoner; QGIS; habitatpåverkan;

  Sammanfattning : Vindkraftsetableringar i Sverige ökar och har ökat kraftigt de senaste åren. Etableringen leder till att olika intressen krockar med varandra och hänsyn måste tas till drabbade arter som exempelvis smålom (Gavia stellata). LÄS MER