Sökning: "Expropriation"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet Expropriation.

 1. 1. Minerallagstiftningen - En undersökning av dess förhållande till egendomsskyddet och andra motstående intressen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Arvid Riemer; [2020]
  Nyckelord :fastighetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Egendomsskyddet är en grundläggande rättighet som följer av både RF och EKMR vilka stadgar var och ens rätt till egendom. Regleringen är emellertid inte ovillkorligt tryggad, inskränkningar kan göras då ett allmänt angeläget intresse motiverar detta. LÄS MER

 2. 2. Your land is my land : A case study on South Africa’s land expropriation policy under transition

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Adam Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Expropriation; Inclusive institutions; Land reform; South Africa;

  Sammanfattning : The poverty issues in South Africa is reaching unbearable levels. The land reform policy in place from 1994, which offered fair compensation for the land to be redistributed, had shown little results in dealing with the issue of poverty. LÄS MER

 3. 3. The Relationship Between International Investment Arbitration and Environmental Protection: Charting the Inherent Shortcomings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tina Asgharian; [2020]
  Nyckelord :public; international; law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Approximately 3000 international investment agreements (IIAs), mostly bilateral investment treaties, have been designed since the 1960’s to promote and protect foreign investment across the world. In case of a dispute, the agreements provide for investor-state dispute settlement (ISDS) in an arbitration tribunal. LÄS MER

 4. 4. Raka spåret till inlösen? En analys av huruvida inlösenreglerna i lagen om byggande av järnväg är förenliga med egendomsskyddet i RF och EKMR.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karl Modig; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vad betyder Girjas? - En analys av de renskötande samernas jakt- och fiskerätt efter HDs avgörande i Girjasmålet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sigrid Nikka; [2020]
  Nyckelord :statsrätt; samerätt; jakt- och fiskerätt; upplåtelserätt; urminnes hävd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen avser att kritiskt granska den rättsliga regleringen av de renskötande samernas jakt- och fiskerätt. Regleringen redovisas och problematiseras utifrån statens och samernas perspektiv på upplåtelsereglerna samt regleringens grundlagsenlighet utifrån egendomsskyddet och diskrimineringsförbudet. LÄS MER