Sökning: "Ext JS"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ext JS.

  1. 1. Jämförelse av JavaScript-ramverk för stora dynamiska webbapplikationer

    Kandidat-uppsats, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

    Författare :Victor Lundgren; [2012]
    Nyckelord :JavaScript-ramverk; skalbarhet; licensering; RPC; Dojo; Ext JS; Kendo UI; YUI;

    Sammanfattning : På marknaden finns ett flertal JavaScript-ramverk, exempelvis: YUI, The Dojo Toolkit, Kendo UI och. Ext JS. Syftet med studien är att undersöka vilka av dessa JavaScript-ramverk som är lämpliga att använda vid utveckling av stora dynamiska webbapplikationer. LÄS MER